Algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Zing4all afsluit. 
1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops, lessen, koor(projecten), oefenbestanden, partituren songteksten, betalingen webshop en bestellingen van arrangementen (op maat).
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, deelname koor komt tot stand door het aanmelden via het aanmeldformulier door deelnemers. 

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops en koor(projecten) worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Zing4all behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na aanmelding ontvang je een kopie (ontvangstbevestiging) die jouw aanmelding definitief maakt en het wachtwoord voor de ledensite.

3. Afmelden/afwezigheid door de deelnemer, opzeggen lidmaatschap.
3.1 Opzeggen van het lidmaatschap dient in de laatste maand van het huidige seizoen te gebeuren via administratie@zing4all.nl
3.2 Afmelden voor een repetitie door middel van een mail naar: vocals@zing4all.nl of rock@zing4all.nl of sisters4all.nl
3.3  Deelname aan optredens bij langdurige afwezigheid op de repetities is niet mogelijk.

 1. Annulering/verplaatsing door Zing4all
  4.1 Zing4all is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, project of repetitie te annuleren. Mocht een workshop of koor(project) geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
  4.2 Zing4all is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of koor(project) de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg zijn/haar deelname kosteloos te verplaatsen/annuleren.
  4.3 Zing4all is gerechtigd bij ziekte van de docent bovenstaande activiteiten te vervangen of te annuleren.(zo ook een losse repetitie kan bij plotseling ziekte worden geannuleerd.
  De deelnemers worden zo snel als mogelijk schriftelijk (per groepsapp)op de hoogte gebracht.
  4.4 Bij langdurige ziekte/afwezigheid ( 3 weken aaneensluitend) van de dirigent wordt een gelijkwaardige vervanger gezocht of wordt waar mogelijk de repetitie op een ander tijdstip ingehaald. Ook kan er een plaatsvervangende repetitie worden gegeven waarbij het accent ligt op tekstbeleving, stemtechniek en podiumpresentatie. Tijdsverlenging van de repetitie met een half uur is een compensatiemiddel.
  Extra repetities voor optredens kunnen ook als compensatie worden gezien, zo ook korendagen binnen de eigen organisatie met de koren die onder Zing4all vallen. Restitutie van contributie behoort in principe niet tot de mogelijkheden.
  4.5 Indien een repetitie niet door kan gaan door ziekte, overmacht, weersomstandigheden, rampen, pandemie, storingen O.V. is er geen recht op restitutie van de contributie.
 2. koorrepetities
  5.1 Koren repeteren elke week op een vast moment, gedurende maximaal 2 uur, inclusief een pauze, of 1.5 uur aaneengesloten met pauze na de repetitie.
  5.2 De repetitietijden staan per koor/locatie vermeld op de website.
  5.3 Voor begeleiding tijdens repetities en optredens wordt gebruik gemaakt van piano, of een live-band (met hoge uitzondering backing tracks).
  5.4 Elke koorrepetitie wordt gestart met wat inzingoefeningen gevolgd door het zingen van het nieuwe repertoire en herhalen van het oude repertoire. Er wordt ook aandacht besteed aan stemtechniek, muziekbeleving en presentatie.
  5.5 Repetities vinden plaats op verschillende locaties die voldoen aan alle eisen van veiligheid, rolstoeltoegankelijkheid, erkende ventilatiesystemen, sanitaire voorzieningen en hygiëne voorschriften. Op de website www.zing4all.nl zijn alle koren en bijbehorende repetitie locaties te vinden.
  5.6 Tijdens reguliere vakanties en op nationale feestdagen is er is er geen repetitie.

6: koorbetaling
6.1 De deelnemer dient de gehele vordering voor aanvang van het (koor)seizoen of 7 dagen voor de datum van de workshop of project te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Zing4all.
6.2 Bij deelname aan de koren meld je je aan voor het hele seizoen.
6.3 De contributie wordt per kwartaalbetalingen via de webwinkel op de site betaald.
Er zijn 2 betaalmogelijkheden:

 •  In januari in de eerste week (seizoen 1): kwartaal 1 en 2.
  In juli in de eerste week (seizoen 2): kwartaal 3 en 4.

of:

 • In de eerste week van januari : kwartaal 1 betalen, in de eerste week van april kwartaal 2, in de eerste week van juli kwartaal 3 en in de eerste week van oktober kwartaal 4.

Voor een andere betalingsregeling kan er contact gezocht worden via administratie@zing4all.nl
(Deelname aan één van de Vocals4all koren betekent dat je ook gratis mag deelnemen aan de andere Vocals4all koren)

6.4 Bij niet nakoming van de overeengekomen betaalafspraken is de gehele vordering opeisbaar.

7: Klachten ( op-of aanmerkingen)
7.1 Heb je een klacht, opmerking, vraag over een workshop, project, repetitie of koorzaken? Neem dan contact op via vocals@zing4all.nl. De contactpersoon zal je van dienst zijn en het probleem proberen op te lossen of doorverwijzen naar de dirigent: erikfortier@zing4all.nl
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8: Aansprakelijkheid
8.1 Zing4all aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, lessen of koor(projecten).
8.2 Zing4all is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

9: Geheimhouding
9.1 Al het oefenmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. (De deelnemers mogen wel printen.) De deelnemer is niet gerechtigd workshop- en muziekmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Erik Fortier toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

10: Overig
10.1 Zing4all behoudt zich altijd het recht om de workshops en koor(projecten) inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemers